————2 şekilde password(şifre) değiştirilebilir———

1.yol;

alter user user_name identified by ;
alter user orhan identified by a;

2.yol;

SQL> password
Changing password for ORHAN
Old password:o
New password:a
Retype new password:a