Sparc T5-2 sunucu üzerine Oracle 12c database kurulumunu adım adım yapalım. Sunucu üzerine kuracağımız Solaris işletim sistemini, IP tanımlamasını ve network yapılanmasını ILOM (Integrated Lights Out Manager) konsolu üzerinden yapıyoruz. Bu şekilde rahatça uzaktan installation ve monitoring yapabiliyoruz. Konsol’a sunucu IP’si ile tarayıcıdan erişebilirsiniz. Default olarak root/changeme ile login olabilirsiniz.

Sunucu özellikleri:

Sun Sparc T5-2

  • 2 * Sparc T5 CPU
  • 256 GB RAM
  • 2 * 300GB SAS2 Disk

Sunucu hakkında detay bilgiler için: http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/sparc/oracle-sparc/t5-2/overview/index.html

Sunucu üzerinde yapılacak kurulum ve konfigurasyon ayarları için: http://docs.oracle.com/cd/E28853_01/html/E28854/docinfo.html#scrolltoc

Sunucu üzerine kuracağımız Solaris işletim sistemini – Oracle SPARC Solaris 11.2 Text Installer (sol-11_2-text-sparc.iso) bu linkten indirebilirsiniz:  http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/install-2245079.html

Oracle Database 12c  Release 1 (12.1.0.2.0) for Oracle Solaris on SPARC (64-bit) versiyonunu bu linkten indirebilirsiniz: http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/download12c-sparc64-download-2240594.html

Solaris 11.2’yi .iso file’ından kurduktan sonra sunucunun internete çıkışını sağlıyoruz ve telnet, ping başarılı ise netten Solaris için gerekli key ve paketlerini online yükleyebiliriz:

root@t5:/etc# telnet pkg.oracle.com 443
Trying 137.254.56.21…
Connected..

root@t5:/sun# pkg set-publisher -k /var/pkg/ssl/pkg.oracle.com.key.pem -c /var/pkg/ssl/pkg.oracle.com.certificate.pem -G “*” -g https://pkg.oracle.com/solaris/support/   solaris
root@akt5:/sun# pkg install solaris-desktop
root@t5:/sun# pkg install -r compatibility/packages/SUNWxwplr

root@t5:/sun# pkg install motif

root@t5:~# pkg update –accept
WARNING: The boot environment being modified is not the active one.  Changes
made in the active BE will not be reflected on the next boot.

Packages to remove:   1
Packages to install:   1
Packages to update: 196
Create boot environment: Yes
Create backup boot environment:  No
DOWNLOAD                                PKGS         FILES    XFER (MB)   SPEED
Completed                            198/198   10754/10754  416.8/416.8  303k/s

PHASE                                          ITEMS
Removing old actions                       3430/3430
Installing new actions                     4345/4345
Updating modified actions                  8796/8796
Updating package state database                 Done
Updating package cache                       197/197
Updating image state                            Done
Creating fast lookup database                   Done
Updating package cache                           1/1

….

  • Oracle kurulumu öncesi grup/user ve yetkileri tanımlıyoruz:

root@t5:~# groupadd oinstall
root@t5:~# groupadd dba
root@t5:~# groupadd dbgroup
root@t5:~# mkdir –p /export/home/oracle
root@t5:~# useradd -g oinstall -G dba -d /export/home/oracle oracle
root@t5:~# passwd -r files oracle
root@t5:~# chown –R oracle:oinstall /export/home/oracle
root@t5:~# mkdir -p /u01
root@t5:~# mkdir -p /oradata
root@t5:~# chown -R oracle:oinstall /u01
root@t5:~# chown -R oracle:oinstall /oradata

  • Oracle Database için Oracle user profile’ına vi editörü ile gerekli path’leri tanımlıyoruz:

root@t5:~# su – oracle
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.2    June 2014

oracle@t5:~$ vi /export/home/oracle/.profile

export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
export ORACLE_SID=orcl
export ORACLE_UNQNAME=orcl
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

ulimit -n 65536

ulimit -s 32768

  • /etc/inittab  file’ına vi editörü ile aşağıdaki parametre ve değerlerini ekliyoruz:

tm::sysinit:/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_smallest_anon_port 9000 > /dev/console
tm::sysinit:/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_largest_anon_port 65500 > /dev/console
tm::sysinit:/usr/sbin/ndd -set /dev/udp udp_smallest_anon_port 9000 > /dev/console
tm::sysinit:/usr/sbin/ndd -set /dev/udp udp_largest_anon_port 65500 > /dev/console

  • OS memory kaynaklarını Oracle user’ının verimli kullanabilmesi için aşağıdaki parametrelere optimum değerleri atıyoruz, OS memory’imiz 256 gb olduğundan project.max-shm-memory değerini yüksek tutabiliriz

root@t5:~#projadd -c “oracle” ‘user.oracle’

root@t5:~#projmod -sK “project.max-shm-memory=(privileged,248G,deny)” user.oracle
root@t5:~#projmod -sK “process.max-sem-nsems=(priv,4096,deny)” user.oracle
root@t5:~#projmod -sK “project.max-shm-ids=(priv,1024,deny)” user.oracle
root@t5:~#projmod -sK “project.max-sem-ids=(priv,1024,deny)” user.oracle

root@t5:~# projects -l  -> projeleri listeleyebiliriz

oracle@t5:~$ id -p  -> Oracle user id’sini görebiliriz
oracle@t5:~$ export DISPLAY=10.10.10.10:0.0

oracle@t5:~$ xhost +

 

root@t5:~#unzip solaris.sparc64_12102_database_1of2.zip

root@t5:~#unzip solaris.sparc64_12102_database_2of2.zip  

0

 

 

 

oracle@t5:~$ cd /export/home/database

oracle@t5:/export/home/database$ ./runInstaller

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  • !!! swap alanı yetersiz olması durumunda extend edebilirsiniz;

mkfile 1024m /export/home/oracle/new_swap
swap -a /export/home/oracle/new_swap
swap -a /dev/zvol/dsk/rpool/new_swap

Passed..

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

  • !!!!  “ora-27125 unable to create shared memory segment” hatasını project.max-shm-memory değerinden dolayı aldık çünkü aşağıdaki çıktıdan da görüleceği gibi oracle user’ı için 2 ayrı project set edilmiş ve 100 olan oracle id’si proje değerlerimizi görmüyordu, 101 olan kaldırıldığında proje değerlerimizi gördü ve hata giderildi, set ederken buna dikkat etmeliyiz:

oracle@t5:~$ projects -l
system
projid : 0
comment: “”
users  : (none)
groups : (none)
attribs:
user.root
projid : 1
comment: “”
users  : (none)
groups : (none)
attribs:
noproject
projid : 2
comment: “”
users  : (none)
groups : (none)
attribs:
default
projid : 3
comment: “”
users  : (none)
groups : (none)
attribs:
group.staff
projid : 10
comment: “”
users  : (none)
groups : (none)
attribs:
user.oracle
        projid : 100
comment: “oracle”
users  : (none)
groups : (none)
attribs: process.max-file-descriptor=(priv,65536,deny)
process.max-sem-nsems=(priv,4096,deny)
project.max-sem-ids=(priv,1024,deny)
project.max-shm-ids=(priv,1024,deny)
project.max-shm-memory=(privileged,266287972352,deny)
oracle
        projid : 101
comment: “”
users  : (none)
groups : (none)
attribs:
oracle@t5:~$

oracle@t5:~$ id -p
uid=1101(oracle) gid=1000(oinstall) projid=100(user.oracle)

oracle@t5:~$ prctl $$

oracle@akt5:~$ projects -l
system
projid : 0
comment: “”
users  : (none)
groups : (none)
attribs:
user.root
projid : 1
comment: “”
users  : (none)
groups : (none)
attribs:
noproject
projid : 2
comment: “”
users  : (none)
groups : (none)
attribs:
default
projid : 3
comment: “”
users  : (none)
groups : (none)
attribs:
group.staff
projid : 10
comment: “”
users  : (none)
groups : (none)
attribs:
user.oracle
        projid : 100
        comment: “oracle”
        users  : (none)
        groups : (none)
        attribs: process.max-file-descriptor=(priv,65536,deny)
                 process.max-sem-nsems=(priv,4096,deny)
                 project.max-sem-ids=(priv,1024,deny)
                 project.max-shm-ids=(priv,1024,deny)
                 project.max-shm-memory=(privileged,266287972352,deny)

oracle@akt5:~$

 

Passed…

 

14
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam