psrinfo -v (processor, core, cpu speed)

isainfo -v (32bit or 64bit)

prtconf -v | grep Memory (Total System Memory)

showrev (hostname, hostid, kernel vers., release)

cat /etc/release (version, update, sparc,x64 or x86)

uname -a (hostname, version, sparc or i386, Type: Sun-Fire-V490, i86pc)

ifconfig -a (ip)

netstat -rn (ip)

svcadm restart svc:/network/physical (restart network)

du -sh * (bulunduğu dizinin alt klasörlerinin boyutlarını verir)

find . -type f | wc -l (klasör altında kaç dosya olduğunu verir)

ls -l | awk ‘{if($7==”7″&&($6==”Dec”)){print $0}}’
(7 aralık’a ait file’ları listeler)

ls -l | awk ‘{if($7==”7″&&($6==”Dec”)){print $0}}’ | wc
(7 aralık’a ait file’ların sayısını verir)

ls -l | awk ‘{if($7==”7″&&($6==”Dec”)){print $0}}’ | grep “.log.gz$”
(7 aralık’a ait, sonu .log.gz ile biten file’ları listeler)

crontab -l

cat abc-split.sh

ls -l *.gz | wc -l (.gz file’ların sayısını verir)
ls -l *20091201*.gz | wc -l

gzip *.log (log file’ları ziple)

wc -l sil.fad

for i in `cat sil.fad`; do ls -l $i | awk ‘{print $5}’ | sort -u; done

ls -l *log* | awk ‘{if ($5<1000) print $0}’ (log uzantılı, 5. kolonu 1000 den küçük olanlar)

ps -df | grep “abc-preprocessor” (belirtilen .sh dosyasının çalışıp çalışmadığı kontrolü)

ls *.gz | awk -F”_” ‘{print $3}’ | sort -u (dizindeki file’larda “_” ile ayrılmış 3. karakteri verir)

ls *20091213* | awk -F”.” ‘{print $1}’ | sort -u

############## MV, FOR, FIND ###############
1- for i in test*; do mv “$i” “${i/\test/xyz}”; done
for i in *; do mv “$i” “${i/\test/xyz}”; done
(file isminde “test” ifadesi geçenlerde “test” ifadesini “xyz” olarak değiştirir.

2- ?
(içinde “test” ifadesi geçen file’ların isimlerini “xyz” olarak değiştirir)

3- ?
(file içinde “test” ifadesi geçen yerleri “xyz” ile değiştirir)

4- for FILE in * ; do mv $FILE `echo $FILE | tr ‘[A-Z]‘ ‘[a-z]‘` ; done
(bir klasör içindeki bir çok dosyanın adını topluca küçük harfe dönüştürmek için)
5- for i in *.sh; do mv $i ${i%.sh}.txt; done
(tüm file’ların uzantısını değiştirme)
6- find ./my_tests -name ‘test.*’ -print -exec mv {} / \;
(/my_tests dizinindeki “test” ismi geçen dosyaları bulup ./ dizinine taşır)
#######################################

—-system memory—
prtdiag -v
—free memory—–
vmstat 3 3

——————————
solaris’te wincp ve putty ile ssh bağlantısı yapmak için;

1- /etc/ssh/sshd_config dosyasındaki PermitRootLogin no ifadesini
PermitRootLogin yes ile değiştirmek lazım,
2- svcadm restart ssh komutu ile de ssh servisini resetlemek lazım.

———-hostname’i girmek için;
1- /etc/host dosyasına hostname girilir,
2- vi /etc/nodename ile ordba hostname’i girilir,
3- /etc/default/dhcpagent dosyasındaki PARAM_REQUEST_LIST=1,3,6,12,15,28,43
satırda 12 silinir, (12 default hostname’i belirliyor..)
4- ‘hostname’ ve/veya ‘uname -a’ komutları ile hostname görülür..

———SMC————

Solaris Management Console(smc) aşağıdaki şekilde RMIERROR hatası verdiğinde;

The “Users” application is not able to connect to the server. Reason: RMIERROR. Verify that the server is running. If it is running, try stopping and restarting it.

init.wbem dosyasını resetlememiz gerekiyor:

#/etc/init.d/init.wbem stop
Shutting down Solaris Management Console server on port 898.

#/etc/init.d/init.wbem status
Solaris Management Console server not running on port 898.

#/etc/init.d/init.wbem start
#
#/etc/init.d/init.wbem status
Solaris Management Console server version 2.1.0 running on port 898.
# smc
Java Accessibility Bridge for GNOME loaded.